Donate

230154DC-E4E9-426B-A47A-BEA069D191B7

2Corinthians: 9; 7 - 8, “7You must each decide in your heart how much to give. And don’t give reluctantly or in response to pressure. “For God loves a person who gives cheerfully.” 8And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others.

2Korinito: 9; 7 - 8, “7Ia ta'ito'atasi ma foa'i e pei ona filifili i lona loto; aua ma le tigā, aua fo'i ma le fa'atāuanauina; auā e alofa le Atua i lē ua foa'i ma le loto mălie. 8E mafai fo'i e le Atua ona fa'afaula'i ia te outou o mea alofa uma; o lo'o fa'alavaina i aso uma o mea uma ia te outou i mea uma lava, ina ia faula'i ia te outou o galuega lelei uma." 

Luke: 6; 38, “Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you."

Luka: 6; 38, ““Ia outou foai atu, e foaiina mai ai ia te outou; e foai mai e i latou i lo outou lava ie pulupulu le fua lelei, e lolomi ma luluina, e tumu ma solo i tua. Auā o le fua tou te fuaina atu ai, e fuaina mai ai ia te outou.”

 

We thank you for your contributions and donations to help us with building the Kingdom of God here at ROL29Palms. May God bless you all abundantly for all you have given towards His Kingdom.

 

God bless!!!